• INS 54907

  Tamil Nadu

  INS 54901

  Madhya Pradesh

  INS 54897

  Maharashtra

  INS 54895

  Maharashtra

 • INS 54894

  Maharashtra

  INS 54892

  Maharashtra

  INS 54891

  Maharashtra

  INS 54890

  Maharashtra

 • INS 54889

  Maharashtra

  INS 54888

  Maharashtra

  INS 54886

  Maharashtra

  INS 54878

  Kerala

 • INS 54873

  Karnataka

  INS 54870

  Delhi

  INS 54869

  Delhi

  INS 54866

  Delhi

 • INS 54835

  West Bengal

  INS 54834

  West Bengal

  INS 54833

  West Bengal

  INS 54828

  Tamil Nadu

 • INS 54824

  Tamil Nadu

  INS 54823

  Tamil Nadu

  INS 54814

  Tamil Nadu

  INS 54798

  Tamil Nadu

 • INS 54797

  Tamil Nadu

  INS 54785

  Tamil Nadu

  INS 54784

  Tamil Nadu

  INS 54782

  Tamil Nadu

 • INS 54776

  Tamil Nadu

  INS 54762

  Gujarat

  INS 54759

  Odisha (Orissa)

  INS 54754

  Maharashtra

 • INS 54753

  Maharashtra

  INS 54751

  Maharashtra

  INS 54750

  Maharashtra

  INS 54749

  Maharashtra

 • INS 54748

  Maharashtra

  INS 54746

  Maharashtra

  INS 54744

  Maharashtra

  INS 54743

  Maharashtra

 • INS 54741

  Maharashtra

  INS 54734

  Maharashtra

  INS 54731

  Maharashtra

  INS 54728

  Delhi

 • INS 54726

  Karnataka

  INS 54724

  Karnataka

  INS 54723

  Karnataka

  INS 54720

  Karnataka