• INS 55985

  Tamil Nadu

  INS 55983

  Tamil Nadu

  INS 55969

  Kerala

  INS 55572

  Andhra Pradesh

 • INS 55571

  Tamil Nadu

  INS 55570

  Maharashtra

  INS 55569

  Kerala

  INS 55568

  Tamil Nadu

 • INS 55567

  Maharashtra

  INS 55566

  Tamil Nadu

  INS 55565

  Kerala

  INS 55564

  Kerala

 • INS 55563

  Maharashtra

  INS 55562

  Andhra Pradesh

  INS 55561

  Maharashtra

  INS 55560

  Andhra Pradesh

 • INS 55559

  Maharashtra

  INS 55558

  Odisha (Orissa)

  INS 55557

  Andhra Pradesh

  INS 55556

  Maharashtra

 • INS 55555

  Maharashtra

  INS 55554

  Andhra Pradesh

  INS 55553

  Karnataka

  INS 55552

  West Bengal

 • INS 55551

  Kerala

  INS 55550

  Tamil Nadu

  INS 55549

  Maharashtra

  INS 55548

  Karnataka

 • INS 55547

  Tamil Nadu

  INS 55546

  Tamil Nadu

  INS 55545

  Maharashtra

  INS 55356

  Tamil Nadu

 • INS 55355

  Karnataka

  INS 55354

  Karnataka

  INS 55353

  Tamil Nadu

  INS 55352

  Kerala

 • INS 55351

  Maharashtra

  INS 55350

  Maharashtra

  INS 55349

  Tamil Nadu

  INS 55348

  Andhra Pradesh

 • INS 55347

  Maharashtra

  INS 55346

  Kerala

  INS 55345

  Maharashtra

  INS 55344

  Karnataka

 • INS 55343

  Andhra Pradesh

  INS 55342

  Maharashtra

  INS 55341

  Karnataka

  INS 55340

  Karnataka